ស្នេហា ការគាំទ្រខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ

មាននិយមន័យនិងការពន្យល់ច្រើនអំពីពាក្យស្នេហា ការពន្យល់របស់ខ្ញុំគឺថាវាជាការស្រឡាញ់របស់បុគ្គលម្នាក់មកលើខ្លួនឯងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃ។ វាកើតចេញពីចិត្តល្អឬចិត្តសន្ដោស ទំនាក់ទំនងនិងចំណងចិត្តស្រឡាញ់។

ស្នេហាមានន័យលើសពី គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទាក់ទាញ​ ជាការប៉ះពាល់គ្នានិង ជាអារម្មណ៍សញ្ចេតនា ជាមួយអ្នកណាម្នាក់ (អ្នកដទៃ)។ និយមន័យរបស់យើង ស្នេហាមានន័យថាជាការអត់ធ្មត់​ ការស្ដាប់ ការយល់ ចិត្តសន្តោស ​ជឿទុកចិត្ត និងការការពារ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ស្នេហារបស់យើងមានន័យថាជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងរវាងការសប្បាយរីករាយ ក្តីសុខ​​ និងភាពមិនពេញចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរ។

 

ជំនួសឱ្យការ ស្វែងរកឬរំពឹងទុកស្នេហានិងការជំរុញទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងលើកកម្ពស់ការស្នេហានិងពង្រឹងស្នេហាចេញពីបុគ្គលខ្លួនឯង និង ការជឿជាក់អំពីសមត្ថភាពខ្លួនឯង។ ស្នេហាចេញពីបុគ្គលខ្លួនឯងមានន័យថាពេញចិត្តជាមួយខ្លួនអ្នក អ្វីដែលអ្នកមាន អ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនិងអ្វីដែលអ្នកចង់ក្លាយជា។ វាមានន័យថា ថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នឹងមិនលះបង់ឬបូជា សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃឡើយ។

ក្រុមការងាររបស់ស្នេហានឹងនៅជាមួយអ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សពិតរបស់អ្នក (ស្គាល់ខ្លួនឯងនិងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្ត)។

 

“Everything starts from the heart💛” 

 

ក្នុងនិយមន័យរបស់យើង ស្នេហាមានន័យថាជាការអត់ធ្មត់​ ការស្ដាប់ ការយល់ ចិត្តសន្តោស ​ជឿទុកចិត្ត និងការការពារ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ស្នេហារបស់យើងមានន័យថាជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងរវាងការសប្បាយរីករាយ ក្តីសុខ​​ និងភាពឈឺចាប់ មិនពេញចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរ។

Instead of looking or expecting Sneha from others, our centre promotes Self-love (self-Sneha).  Self-love means to appreciate who you are, what you have, what you want to do and what you want to be. It means to take care of your own needs and not sacrifice your well-being to please others.  Self-Sneha creates healthy relationships, homes, workplaces and careers.

“The Sneha team are with you to be your true self. Everything starts from the heart 💛

ស្នេហាធ្វើការជាមួយអ្នកណាខ្លះ?

ស្នេហាធ្វើការជាមួយគ្រប់ៗគ្នា ជាពិសេសបំផុតនោះគឺជាមួយអ្នកដែលគិតចង់ឱ្យខ្លួនឯងក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសប្បាយរីករាយជាមុន និងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពេញចិត្តជាងមុន។ ក្រុមការងាររបស់ស្នេហាធ្វើការជាមួយបុគ្គលណាដែលមានអារម្មណ៍ថា “កំពុងវង្វេងឬ បាត់បង់ ឬមិនស្គាល់ខ្លួនឯង”, “មានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំង” និង “មិនដឹងថានឹងបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតដោយរបៀបណា” ជាពិសេសទៅទៀតយើងស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលតែងតែសួរខ្លួនឯងថា “ខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វី?”,​ “ខ្ញុំជានរណា?”​ និងឬ​​ “អារម្មណ៍ថាខ្ញុំឥឡូវដូចជាមិនមែនខ្ញុំពីមុនទេ?” ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្លួនឯងសោះ។ 

ពួកយើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកស្វែងរកខ្លួនឯងឱ្យឃើញនិងនិងធ្វើឱ្យខ្លួនឯងឱ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលរីករាយនិងសប្បាយជាងពេលនេះ។

ស្នេហាធ្វើការជាមួយអ្នកណាខ្លះ?

Sneha works with everyone, especially those who are ready for happier and more fulfilling lives. The Sneha team works with those who feel lost, feel stuck, do not know how to continue.  We especially welcome those who ask “What am I doing? Who am I? I don’t feel like me anymore”. 

 

We work with you to find yourself and connect you to a happier you!

សេវាកម្ម

ការព្យាបាលផ្លូវចិត្ត

ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាវិធីម្យ៉ាងដើម្បីព្យាបាល បញ្ហាឬរោគសញ្ញារបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានវិបត្តិ/ជំងឺផ្លូវចិត្តឬមានផលលំបាកផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍។ 

ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាវិធីម្យ៉ាងដើម្បីព្យាបាល បញ្ហាឬរោគសញ្ញារបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានវិបត្តិ/ជំងឺផ្លូវចិត្តឬមានផលលំបាកផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍។ ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តគឺជាដំណើរការដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញដែលបានសិក្សានឹងហ្វឹកហាត់រៀនត្រឹមត្រូវដោយផ្ដល់ជាមាគានិងការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។

បញ្ហាទូរទៅមួយចំនួនដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានជួយដោយអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តរួមមាន ផលលំបាកនានាក្នុងការលៃលកដោះស្រាយជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (ការងារ សម្ព័ន្ធភាព សេចក្តីសុខសុភមង្គល) ផលប៉ះពាល់ពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ជំងឺថប់បារម្ភ និងការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាម្នាក់ ។ល។ ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តជួយមនុស្សម្នាក់ៗឱ្យពួកគេមានសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរឡើង និង រស់នៅក្នុងជីវិតដែលពេញចិត្តជាងមុន។

ការព្យាបាលកុមារនិងមនុស្សជំទង់

កុមារក៏អាចមានស្ត្រេសគ្រប់ប្រភេទក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរ។

កុមារក៏អាចមានស្ត្រេសគ្រប់ប្រភេទក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរ។ ចាប់ផ្ដើមចេញពីបញ្ហាធម្មតាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលូតលាស់របស់ពួកគេ ក្នុងនោះរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរអ័រម៉ូន ផ្លាស់ប្ដូរសភាពនៃរាងកាយ ផ្លាស់ប្ដូរពុទ្ធិនិងផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ ពួកគេក៏អាចទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ការថប់បារម្ភ ការញៀនកំព្យូទ័រ​ ទូរស័ព្ទ​​ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម​​​និង គ្រឿងញៀនជាដើម។​ 

កុមារក៏អាចជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្សោយឬមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងអាកប្បកិរិយា បដិសេធមិនចង់ទៅសាលាឬមិនចង់រៀន ធ្វើបាបខ្លួនឯង។ល។

ការព្យាបាលសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់ពិតជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេដោយផ្ដល់ជំនាញ និងគំរូភាព ដូច្នេះពួកគេអាចលូតលាស់ធំឡើងជាមនុស្សធំដែលសប្បាយនិងមានសុខភាពល្អ។ 

វាជួយកុមារឱ្យកំណត់អំពីឬសគល់នៃបញ្ហាស្រ្តេសរបស់គេនិងអាចព្យាបាល ខ្លួនគេបានដោយខ្លួនឯង។ វាបង្រៀនពួកគេឱ្យចេះធ្វើឱ្យសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេឱ្យប្រសើរឡើង។ ការព្យាបាលក៏ បង្រៀននឹងជួយពួកគេវា ឱ្យប្រតិបត្តិសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅសាលា ជាមួយនិងមិត្តរួមក្រុមឬមិត្តភក្កិ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ឱ្យប្រសើរឡើង។ កាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតការព្យាបាលផ្ដល់ឱ្យពួកគេនូវជំនាញដើម្បីស្វែងរកជំនួយ និងរបៀបវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបញ្ហា។

ការព្យាបាលគ្រួសារ

Supporting families by providing conflict management therapy or training workshop to improve functioning. 

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឬអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តធ្វើការជាមួយគ្រប់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ។ ពួកគេមើលបញ្ហាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនិងយកវាមកពិភាក្សាក្នុងបំណងធ្វើឱ្យសម្ព័ន្ធភាពរវាងគ្នានឹងគ្នារបស់សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗប្រសើរឡើង។ លើសពីនេះទៅទៀត ពួកគេក៏ជួយដោះស្រាយទំនាស់ ធ្វើឱ្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រសើរជាងមុន និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រួសារឱ្យ​ប្រសើរជាងមុនដែរ។

បង្វឹកការរស់នៅ​ (ជីវិត)

Couching helps people experience different ways of learning and accomplish more in life.

បង្វឹកជីវិតគឺជាដំណើរការដើម្បីផ្ដល់មាគ៌ា និងដំបូន្មាន។ ក្រុមការងាររបស់ស្នេហាជួយបុគ្គលគ្រប់រូបបង្កើត ទម្លាប់ធ្វើឱ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ការបង្វឹកទាំងអស់នេះរួមមានកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ ការបំពេញការងារ និងការសិក្សាឱ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ វាជាមាគ៌ាដើម្បីឱ្យអ្នកសម្រេចបាននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងជីវិត។

ប៉ាន់ប្រមាណពីខ្លួនអ្នក

Do You...

តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីកម្រិតនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ការថប់បារម្ភនិងការតានតឹងចិត្ត (ស្ត្រេស)របស់លោកអ្នកទេ?

តើលោកអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីការប៉ះទង្កិចផ្លូវចិត្តទេ?

kmKhmer